Tarımsal Teknolojiler

Tarımsal Mekanizasyon Kurulu

​TARIMSAL MEKANİZASYON KURULU

TAVSİYE KARARLARI

 

Toplantı Tarihi         : 24 Kasım 2016

Toplantı Yeri            : Antalya

 

Başkan                       : Prof. Dr. Erdem AYKAS (Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım

                                      Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü)

                                     

Başkan Yard.                       : Selami İLERİ (Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği-

                                      TARMAKBİR)

 

Raportör                   : Haluk EMİROĞLU (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel

                                      Üretim Genel Müdürlüğü)

                                              

Tarımsal Mekanizasyon Kurulunun 2016 yılı olağan toplantısı 24 Kasım 2016 tarihinde Antalya'da düzenlenmiş olup, Kurul'da alınan tavsiye kararları gündemdeki sıra itibariyle aşağıda belirtilmiştir.

1.      Tarımsal Mekanizasyon Kurulunun 2015 yılında Antalya'da düzenlenen toplantısında alınan tavsiye kararlarının uygulanması ve bu kararlar doğrultusunda gerçekleştirilmesi öngörülen çalışmalara ilişkin bilgilerin verildiği Sekretarya Raporu ile İzleme Komitesi Raporunun değerlendirildiği görüşmelerde;

a)      Editörlüğü Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü tarafından yapılmakta olan "Tarımsal Mekanizasyon Araçları Deney İlke ve Metotları" çalışması kapsamında,

  • Eksiklerinin Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü tarafından Aralık 2016 sonuna kadar ilgili bölümlerden tekrar talep edilerek tamamlanması,
  • Gerek görülmesi halinde, Türk Standardları Enstitüsü ve deney yapan kuruluş temsilcilerinin katılımıyla, Şubat 2016 içerisinde BÜGEM koordinatörlüğünde bir toplantı düzenlenmesi,

b)   Tarımsal Mekanizasyon Kurulu Yönetmeliği ile Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ'in güncellenmesi amacıyla BÜGEM tarafından hazırlanan taslakların, paydaş görüşlerine açılarak yayım sürecinin başlatılması,

c)    İmal ya da ithal edilerek satışa sunulan tarımsal mekanizasyon araçlarının piyasa gözetim ve denetimlerinin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirildiği, aracın performansı, mevcut standartlara ve tarım tekniğine uygunluğu açısından bir inceleme yapılmadığı, sadece aracın emniyet gerekliliklerini yerine getirip getirmediği açısından (CE) değerlendirildiği düşünüldüğünde, Bakanlıkça verilen desteklere bağlı olarak ortaya çıkan günübirlik firmaların ürünlerinin ülkemizde hiçbir test işlemine tabi tutulmadan doğrudan çiftçiye sunulmasını önlemek amacıyla Bakanlığın bütün birimlerinde uygulandığı gibi TKDK tarafından uygulanan destek işlemlerinde de Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ (2000/37) kapsamında düzenlenmiş deney raporu ve/veya Zirai Kredilendirme Belgesi istenilmesi,

2.      Koruyucu toprak işleme ve doğrudan ekim konusunda Şanlıurfa'da düzenlenen çalıştay sonuç raporunun değerlendirildiği görüşmelerde; uzun süredir araştırmaların yürütüldüğü, bu konuda artık uygulamaya ve uygulamanın yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalara daha çok yer verilmesi, koruyucu toprak işleme ve doğrudan ekim yöntemini uygulayan çiftçilere bu amaca yönelik ekipman alımı ile alan veya ürün bazında ilave destek sağlanması, üretilen makinaların, çiftçi talepleri ve bilimsel çalışmalar ışığında farklı toprak, bitki ve iklim koşullarındaki performansının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması, 2017 Yılı içerisinde düzenlenecek 10'uncu çalıştayın 2017 yılı Mayıs ayında Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü koordinatörlüğünde Antalya'da düzenlenmesi,

3.      Tarımsal mekanizasyon araçlarının kredili satışına esas deney ve denetimlerle ilgili işlemlerde biyosistem mühendisliği bölümlerinin ve biyosistem mühendislerinin durumunun incelendiği görüşmelerde; biyosistem mühendisliği bölümü mezunlarının Ziraat Mühendisleri Odası'na üyelik durumları, Oda Tüzüğünde, tarım makinaları deneylerinin, tarım makinaları bölümü mezunları tarafından yapılacağının yer alması, biyosistem mühendisliği bölümü mezunlarının görev yetkilerinin Tüzükte tanımlı olmamasından kaynaklanan sorunların değerlendirilmesi amacıyla BÜGEM koordinatörlüğünde, Ziraat Mühendisleri Odası temsilcisi ile birlikte, ziraat fakültelerinin biyosistem mühendisliği ile tarım makinaları ve teknolojileri mühendisliği bölümlerinden üçer temsilcinin katılımıyla düzenlenecek toplantı sonuç raporunun Kurula sunulması,

4.      Hassas tarım konusunda Tokat'ta düzenlenen çalıştay sonuç raporunun değerlendirildiği görüşmelerde; Hassas Tarım Araştırma Merkezi kurulması önerisinin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına gerekçeleriyle birlikte Hassas Tarım Platformu tarafından sunulması, platform çalışmalarının İzleme Komitesi tarafından takip edilmesi, bir sonraki Kurul toplantısında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilmesi,

5.      Biçerdöver parkının yenilenmesi ihtiyacının karşılanmasına yönelik bir teşvikin gerekliliğinin ele alındığı görüşmelerde;

  1. Biçerdöver ve pamuk hasat makinası başta olmak üzere kendiyürür hasat makinalarının sayıca yetersizliği, yeni teknoloji biçerdöverlerin hasat kapasitesinin eskilere oranla % 40-50 daha fazla olduğu, eski biçerdöverlerin başta iş güvenliği ve arıza sıklığı olmak üzere niteliksiz servislerde yapılan bakım onarım ve aşırı yakıt giderleriyle birlikte zaman kaybına yol açtığı, ayar tutmadığı, hasat kayıplarının yüksek olduğu belirtilerek, devlete daha fazla mali yük getireceği öngörülen hurda teşviki yerine, yeni biçerdöver alımlarını teşvik edici uygulamaların hayata geçirilmesi,
  2. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) tarafından, mevzuatta belirtilen tarım iş makinalarının tescil ve periyodik muayene işlemlerinin zorunlu hale getirilmesi için gerekli düzenlemenin en kısa sürede gerçekleştirilmesi, tarım iş makinalarının karayoluna çıkış tarihlerinin TZOB tarafından İçişleri Bakanlığı'na bildirilerek yapılan kontrollerde tespit edilen tescilsiz araçların ilgili ziraat odasına bildirilmesinin sağlanması, tarım iş makinası sahiplerinin örgütlenmesi amacıyla TZOB tarafından girişimlerde bulunulması,

6.      Tarımsal mekanizasyon araçları için uygulanan desteklerle ilgili önerilerin değerlendirildiği görüşmelerde; T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin mevzuat kapsamında, tarımsal mekanizasyon araçlarına uygulanan faiz indiriminin %100 olarak belirlenmesi konusunda Hazine Müsteşarlığı nezdinde girisimlerde bulunulması, tarım makinaları ile ilgili destekleme çalışmaları öncesinde sektör paydaşlarının tamamının katılacağı bir danışma kurulu oluşturularak Bakanlığın kısa, orta ve uzun vadeli destekleme politikalarının belirlenmesi hususunda tavsiye kararları alması, kurulun düzenli aralıklarla toplanarak izleme ve değerlendirme çalışmaları yapması, kısa, orta ve uzun vadeli destekleme politikalarının belirlenmesi, doğal enerji kaynaklı araçlar, azaltılmış toprak işlemeli tarıma yönelik ve çevreci makinalar için ilave desteklerin uygulanması, koruyucu toprak işleme ve doğrudan ekim çalıştayında alınan kararların da desteğiyle oluşturulacak gerekçeli önerilerin Bakanlık Makamına sunulması, ortak makina kullanımının yaygınlaştırılmasının yanı sıra, makinaların yıllık çalışma sürelerinin artması sonucu imalat sanayinin canlanmasına da katkı sağlayacağı öngörüsüyle kooperatif ve birlik şeklinde örgütlenmiş çiftçilerin makine edinim şartlarının iyileştirilmesi,

7.      Ayna komiteler ile Avrupa (CEN) ve uluslararası (ISO) tarım makinaları standardları çalışmalarına katılım konusunun değerlendirildiği görüşmelerde; tarım makinaları sektörünün uluslararası arenada söz sahibi olmasının, hazırlanan standardları uygulayan değil, bu standardları hazırlayan, yani belirlenmiş kurallara uymak zorunda kalan değil, kuralları belirleyen konumda bulunması ile gerçekleşebileceği konusunda TARMAKBİR tarafından üyelerinin bilgilendirilmesi, faaliyet alanlarına göre sektörün kolları arasında koordinasyonun sağlanarak bu komitelere firma katılımlarının sağlanması,

8.      Tarımsal mekanizasyon konusundaki eğitim ve istihdam çalışmalarına ilişkin görüşlerin değerlendirildiği görüşmelerde;

  1. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü tarafından uygulamaya geçirilecek olan 8. Yarıyıl öğrencilerinin, belirlenmiş işyerlerinde haftada dört gün ücretli olarak görev almaları, haftada bir gün okulda eğitim almaları şeklinde uygulanacak "İşbaşı" programına ilişkin gelişme ve sonuçların diğer bölümler tarafından da değerlendirilmesi, imalat sektörü tarafından istihdam edilmek üzere alınacak adaylarda pek çok vasıf aranması yerine, onların altyapılarını geliştirmelerine imkân sağlayacak ortamın sağlanarak mezunlara bir şans verilmesi,
  2. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı bölgesel araştırma enstitülerindeki tarım makinaları bölüm mezunlarının sayıca artırılarak, kurulması planlanan Tarımsal Mekanizasyon Eğitim ve Araştırma Enstitüsü ile koordineli bir şekilde çalışmalarının sağlanması,

9.      Tarımsal mekanizasyon konusunda düzenlenen kurul, kongre, çalıştay gibi organizasyonların planlanmasına ilişkin önerilerin değerlendirildiği görüşmelerde; mevsimsel şartlara bağlı olmayan çalıştayların, kongre takvimi ile uyumlu olabilmesi halinde, kongre süresine bir gün ilave edilerek düzenlenmesi imkanlarının değerlendirilmesi,

10.  Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ uygulamaları hakkındaki önerilerin, deney ilkeleri çalışmalarının ve 2017 yılı için öngörülen deney ücretlerinin değerlendirildiği görüşmelerde;

  1. Ziraat Bankası tarafından kullandırılan faiz indirimli tarımsal mekanizasyon kredileri dışındaki tarımsal krediler kapsamında Zirai Kredilendirme Belgesi istenilmesi konusunun, güncelleme çalışmaları sürdürülen Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ (2000/37) hükümleri ile düzenlenmesi, konu detaylarının incelenmesi ve muhtemel iç mevzuat düzenlemesi ile çözüme kavuşturulabilmesi imkanlarının görüşülmesi amacıyla BÜGEM koordinatörlüğünde, Ziraat Bankası ve T. Tarım Kredi Kooperatifleri temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirilmesi,
  2. 2017 yılı için uygulanması öngörülen deney ücretleri tarifesinin, TAMTEST koordinatörlüğünde, TARMAKBİR, deney yapan kuruluşlar ve BÜGEM'in katılımıyla 2016 Yılı Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilecek çalışma sonucunda güncellenmesi ve Bakanlık onayının ardından yayımlanması,

11.     İzleme Komitesi üyeliklerine Dr. Apti YALTIRIK, Dr. V. Ersin VULKAN ve Prof. Dr. Hasan H. SİLLELİ'nin seçilmesi,

12.     Dilek ve öneriler çerçevesinde gerçekleşen görüşmelerde; deney ilke ve metotları çalışmasının sonuçlandırılmasına bağlı olarak deney yapan kurumlar tarafından ileriye dönük akreditasyon çalışmaları konusunda araştırma yapılması,

kararlaştırılmıştır.

 

  

 


Zirai Kredilendirme

 Zirai Kredilendirme Belgesi ve Deney Sevk

                           

Tarımsal mücadelede kullanılan alet ve makinalar hariç, kredili satışı istenilen tarımsal mekanizasyon araçlarını üreten veya ithal eden firma T.C. Ziraat Bankası A.Ş ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığı ile düşük faizli kredilendirme kapsamında pazarlamak istediği ürünü için Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünden Zirai Kredilendirme Belgesi almak zorundadır.

Zirai Kredilendirme Belgesini almak için;

Ürününü tanımlayan ve deney sevki istenen kuruluşu belirten bir dilekçe ile Bakanlığımıza başvurur.

Deney sevk işlemini takiben Deney kuruluşu ile temasa geçerek deney işlemi yaptırılır.

Olumlu Deney Raporu alınması halinde yeni bir dilekçe ile Zirai Kredilendirme Belgesi talebinde bulunulur,

Zirai Kredilendirme Belgesi için Döner Sermaye ücreti makbuzu.

 

Dene​y Raporu ve Zir​ai Kredilendirme Belgesi Alan Firma Listesi ​​​

Deney Raporu ve Zirai Kredilendirme Belgesi Alan Firmalar sözleşme için T.C. Ziraat Bankası A.Ş ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği şubelerine başvurduklarında söz konusu belgeler Bakanlığımızın web sitesinden teyit edilmektedir.

 

Bakanlığımızca Deney Yapma Yetkisi Verilen Kuruluşlar

Laboratuvar alt yapıları ve teknik yeterlilikleri uygun görülen kuruluşlara Bakanlığımızca Deney yapma yetkisi verilmektedir.

 

Deney Ücret​ Tarifesi​​​​

Tarımsal Mekanizasyon Kurulu Kararları çerçevesinde tarımsal mekanizasyon araçlarının deney ücret tarifesi her yılın başında Bakanlığımızca ilgili kuruluşların görüşü alınarak belirlenmektedir.

 

Tarımsal Mekanizasyon Araçları Deney İlkeleri

Tarımsal Mekanizasyon Araçları Deney İlkeleri

Tarımsal Mekanizasyon Kurulu Kararı çerçevesinde; Tarımsal Mekanizasyon Araçları Deney İlkeleri güncelleme çalışmaları, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü editörlüğünde sürdürülmekte olup; http://gss.com.tr/calistay linkinden çalışmanın mevcut durumu takip edilebilir, görüş ve öneriler editör kuruluşa bildirilebilir.


''