Etik Değerler

T.C.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

"ETİK DAVRANIŞ KURALLARI"

FAALİYETLERE YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI 
1Hak ve hukuka uyum esastır.
2Ayrımcılık (cinsiyet, dil, din, ırk, mezhep vb.) yapılmaz.
3Özel hayata ve kişisel tercihlere saygı duyulur.
4Faaliyetlerde devamlılık ve güncellik gözetilir.
5İlişkilerde insan sevgisi, nezaket ve saygı esastır.
6Yetki ve sorumluluklar, iş tanımları ve iş dağılımları yoruma açık olmayacak şekilde tutarlı, açık ve yazılıdır.
7Hesap verebilirlik, hesap sorabilirliğin ön koşuludur.

 

YÖNETİME YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI
8Strateji Geliştirme Başkanlığı Bakanlık birimlerine kurumsal kültürün geliştirilmesi konusunda örnek olur.
9Strateji Geliştirme Başkanlığı tüm paydaşları ile iyi ilişkiler kurar.
10Yönetimde tarafsızlık ilkesi ve adil yaklaşım esastır.
11Kararların tarafsız ve bağımsız alınması sağlanır.
12Faaliyetlerde ve kararlarda katılımcı bir yaklaşım izlenir.
13Çıkar çatışmaları, kişisel ve özel menfaatler önlenir.
14Emek ve bilgi sahibinin haklarına saygı duyulur.
15Başarılı çalışmalar takdir edilir.
16Yöneticiler personele yaptıkları işlerde destek verir ve sorumluluğunu paylaşır.
17Faaliyetlere ve hizmetlere katkı sağlamayan personele ilişkin her türlü yapıcı önlem alınır.
18Meslek taassuplarına zemin hazırlanmaz ve meslek taassubu yapılmaz.

 

ÇALIŞANLARA YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI
19Personel kendi sorumluluklarını bilir ve gereğini zamanında hakkıyla yerine getirir.
20Mesai kavramına azami özen gösterilir.
21Çalışanlar arasındaki ilişkilerde iyi niyet esastır.
22Yöneticiler ve çalışanlar birbirlerine güvenir.
23Çalışanlar birbirleriyle işbirliğine ve bilgi paylaşımına açıktır.
24Her kademedeki çalışanın düşüncelerinin ve sorunlarının rahatça söylenebildiği ve dikkate alındığı bir ortam vardır.
25Yöneticiler ve çalışanlar birbirlerini sonuna kadar dinler.
26Çalışanlar hiyerarşik kademeleri izleyerek gerektiğinde en üst kademe ile iletişim kurabilir.
27Çalışanlara önyargılı yaklaşılmaz ve kendini gösterebilme fırsatı verilir.
28Çalışanların yanlışlıklarını ve eksikliklerini düzeltmeleri konusunda yapıcı yaklaşım gösterilir.
29Çalışanların eşit şartlarda kişisel/mesleki gelişimi ve eğitimi sağlanır.
30Kariyer gelişiminde ve terfilerde liyakata uyum esastır.
31Motivasyon artırıcı çalışmalar yapılır.
32Çalışanların performansı ödüllendirilir.
33Çalışanlar kişisel çıkarları için diğer çalışanların zarar göreceği davranışlarda bulunmazlar.
34Personele kurum için değerli ve önemli olduğu hissettirilir.
35Personel sunulan imkanlardan adil bir şekilde yararlandırılır.
36Personelin sağlığının fizyolojik ve psikolojik olarak olumsuz etkilenmemesi sağlanır.
37Çalışanlara yönelik sosyal etkinliklere önem verilir.

 

 

 

 

 

''